Perşembe, Şubat 23, 2006

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ


34.
"Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar.12 Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı13 korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın..."Nisa suresi
Temelde bu ayet çevresinde bir çok yorumlar yapılmış, farklı görüşler ortaya çıkmıştır.Bir çok kez, bir çok platformda bu konu etrafında tartışmalar yapılmış,sempozyumlar düzenlenmiş,ama her zaman tartışmalara bir nokta konulamamıştır.Ancak bakın M.Fethullah hocaefendi bu konuda neler demiş:
"...eşit,hiçbir fark göstermeyen,tabiatı,niteliği,değeri ve boyutları bir olan demektir.Eşitlik ise hakları bakımından insanlar arasında hiçbir ayrım bulunmaması anlamınadır.Bu eşit ve eşitlik tarifleri çerçevesinde acaba kadının,erkek karşısında durumu nedir?
a)Fıtratda farklılık
Kainatta Allah(cc)her şeyi çift yaratmıştır.Bu çiftlerden her birinin diğerine,bütün yönleriyle eşit olduğunu söylemek mümkün değildir.
"Her şeyi çift(erkek ve dişi)yarattık ki düşünüp ibret alasanız"(Zariyat,51/49)
Zerrelerden bitkilere,ondan hayvanlar ve insanlar arasındaki erkeklik-dişiliğe kadar herşey çifttir ve birbirine muhtaçtır.Pozitif negatife,elektron protona,gece gündüze,yaz kışa,yeryüzü gökyüzüne,erkek kadına,kadın erkeğe muhtaçtır...
..İşte Allah(cc)kadını yaratırken,elektrona nisbeten protonu,pozitife nisbeten negatifi,erkek tohuma nisbeten dişi tohumu yarattığı gibi yaratmış ve bu çiftlerden bir vahdet meydana getirmiştir.Fakat elektron protona,pozitif negatife eşit olmadığı gibi kadın da erkeğe eşit olamaz.Bu fıtratın değişmeyen kanunlarındandır.Zira tek olan Allah'tan başka herşey eksik olduğu gibi,varlığını sürdürebilmek için de,hiçbir şey kendi kendine yeterli değildir.Bu itibarla,eksik olan erkek ve kadın bir araya gelerek birbilerini, tamamlayacakve bir vahdet teşkil edeceklerdir ki,bütünde asıl olan da budur.
Dolayısıyla kadın ve erkek birbirinin eşiti değil,aksine birbirinin tamamlayıcısıdır.Allah Rasulu bir hadislerinde bu gerçeği şöyle ifade ederler:"İnnema'n-nisa şekaikur'rical=Kadınlar erkeklerin yarısıdır."
Hadisde geçen "şakik"kelimesi,tam ortadan ikiye bölünen bir bütünün parçası manasınadır.Yani bir bütünü meydana getiren iki parçadan herbiri,diğerinin şakikidir.Buna göre,insan olma yönüyle kadın ve erkek eşit yarımlardır.Ama hiçbir zaman biri diğerinin aynı değildir.Yani bunların fıtratları ruhi ve psikolojik yapıları tamamen farklıdır.....
b)Vazifede faklılık
Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi,fıtratta kadın erkeğe eşit olamayacağı gibi,vazifede de eşit olamaz.Erkeğe ait vazifeler kadından istendiği zaman ona zulmedilmiş olur.Zira kadının fizyolojik,biyolojik ve ruh yapısı itibariyle,erkekten çok farklı olduğu inkar edilemeyecek kadar açıktır.Böyle bir yaratılış farklılığından kaynaklanan bazı hak ve vazife farklılıkları da gayet tabiidir.....
..evet;kadının yaratılışına ve istidatlarına göre belli vazife ve hakları vardır ve kadın bu istikametde istihdam edildiğinde daha iyi neticeler elde edilebilir.
Nesiller kadınlar tarafından dünyaya getirilir ve onun tarafından terbiye edilir.Beşeriyete,iyi ferdler,onun feyizli ve bereketli eli ile kazandırılır.Hele neslin yetişmesi hususunda kadının şefkatle donatılması kadına ayrı bir lütuftur.Bu yönüyle kadın,bütün aile fertleri içinde ,saygı duyulacak bir ihtiram abidesidir....
Evet,Cenab-ı hak'ın,ona bahşettiği eltafı sübhaniyesinin yanında ,bazı insanların eşitlik adı altında ona vereceği herşey çok sönük kalır...
Allah(cc)hak sahibine hakkını vermiştir.Verirken de onu ne hoyrat hale getirmiş,ne de gülünç duruma düşürmüştür.Bundan öte ona verilecek her hak bir haksızlık ve zulümdür...."M.Fethullah Gülen/PRİZMA/1/176
Şahsi kanaatim bu konu etrafında en kapsamlı,en doyurucu,tatmin edici yorumu hocaefendi yapmış.Bilmiyorum sizler ne dersiniz?

Hiç yorum yok: